mf

UREDITEV KAMNOLOMA V PODUTIKU

javni urbanistični natečaj, 3. enakovredna nagrada

lokacija: Kamnolom v Podutiku pri Ljubljani
razpisovalec: SAGO, d.o.o. in ZAPS

leto: 2009

območje: 4,6 ha

avtorji arhitekture
doc. mag. Tadej Glažar, u.d.i.a., MA(BIA),
Marko Peterlin, u.d.i.a.,
Jernej Prijon, u.d.i.a.,
Vid Razinger, u.d.i.a.,
mag. Maja Simoneti, u.d.i.k.a.,
Andrej Stanič, stud. arh. in
Arne Vehovar, u.d.i.a., MA(RCA)

 

sodelavci

Blaž Boldin stud. arh., Jure Grohar abs. arh., Peter Grmek abs. arh.,  Urška Kranjc u.d.i.k.a., Žiga Malek abs.k.a., Ajda Primožič stud. arh., Anja Vidic abs. arh.

 

svetovalci

urbana sociologija: Aidan Cerar univ. dipl. soc;

koncept: Miran Mohar;
ravnanje z vodami: dr. Lidija Globevnik u.d.i.g;

promet: Janez Pugelj u.d.i.g;
geomehanika: Marko Fašalek u.d.i.g;
požarna varnost: Biba Muhič Gomezelj, u.d.i.a.

PDF

Cilj projekta je zagotovit kompleksno bivalno kakovost, ki je povezana s fizičnimi značilnostmi okolja in zgradb, s strukturo ponudbe stanovanj, kakovostjo posameznih stanovanj ter s količino, kakovostjo in razporeditvijo odprtega prostora. Bivalno kakovost povezujemo z zdravjem okolja in pogoji za psiho fizično zdravje človeka zato želimo vzpostaviti kakovost fizičnega okolja, ki bo spodbujala tudi kakovostne medčloveške odnose in zdrave bivanjske prakse in ki bo z lepimi, uporabnim in vzdrževanimi površinami in objekti to zdravje tudi odražala. Lokacija (narava, prometna dostopnost, bližina mesta) in načrtovani program (stanovanja, družbeni center, park) namreč ponujata zelo dobre možnosti za to, da se bo to območje nekoč odlikovalo prav po visoki bivalni kakovosti. 

Zagotovitev kompleksne kakovosti bivanja je vodila načrtovanje od vsega začetka in se v zasnovi  odraža kot:

  • umik motornega prometa s terena - umik nevarnosti, izvora hrupa in onesnaženja
  • sanacija depresije kamnoloma z energetsko varčno in okolju prijazno gradnjo oziroma nizek ekološki odtis naselja:   URE-učinkovita raba energije (zelene strehe, zelene fasade, naravno prezračevanje, odprta odvodnja, zadrževanje in delni zajem deževnice, reciklaža in izkoriščanje odpadne vode) in OVE-obnovljivi viri energije (toplotne črpalke z geosondami, ogrevanje na biomaso, fotovoltaični paneli)
  • zasnova družbeno sprejemljivih stanovanjskih objektov (število stanovanj na vhod, struktura stanovanj, uravnoteženost pogojev orientacije in razgledov)
  • sanacija robov gozda in vkopa ter s tem povezana zasnova ureditve odprtega prostora med stanovanjskimi objekti (raščen teren, razsežnost skupnih površin, gradacija javnosti, programska pestrost, kakovost ozelenitve)
  • zagotavljanje pestrega družbenega programa (knjižnica, družbeni center, večnamenska dvorana, medgeneracijsko središče, enota vrtca, park, otroška in športna igrišča)
  • dodatno zmanjševanje vplivov nove gradnje na okolje z izborom gradbenih materialov in okoljsko odgovorno rabo prostora.1
2
3
4
5
6
7
8
© Maja Farol, 2024. Ponovna raba dovoljena pod pogoji uporabe.